Papildomas vairuotojų mokymas

            PAPILDOMI MOKYMAI

 

Papildomas vairuotojų mokymas klasėje ar ONLINE vyksta ketvirtadieniais 9-00val,kas antrą šeštadienį 9-00val., darbo dienomis 17val - ne kiekvieną

 

Kaip tai padaryti?

1. Registruojatės:  tel 868746146, 845511522, pavara.henrikas@gmail.com
 

 

 

 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-86

 

 

PAPILDOMO VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKOS APRAŠAS

1. Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – KET) reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata, (toliau – pradedantieji vairuotojai) ir motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, (toliau – vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti) papildomo mokymo tvarką.

 

Papildomo mokymo metu vairuotojas  privalo:

  • ne trumpiau kaip 45min. individualiai (su psichologu) analizuoti padarytą (-us) Kelių eismo taisyklių pažeidimą (-us), jo (jų) priežastį (-is) ir asmeninę atsakomybę;
  •  baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą
  •  baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą  
  •  su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone
  • atlikti žinių patikrinimo testą - 25 klausimai ( apie 30 min)
     


Papildomo mokymo kursai  vyksta:

Ketvirtadieniais  9val.

Šeštadieniais 9val.. (kas antrą)

Darbo dienomis nuo 17val (ne kiekvieną)

J.janonio 1b, Panevėžys

Kaina -  100,00 Eur,  

Atsakingas  už papildomą mokymą

Henrikas Rusteika

Smulkesnė informacija ir registracija: tel.868746146, 845511522  el.pastas: pavara.henrikas@gmail.com

 

Reikalingi dokumentai:

  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė.
  • pradedantysis vairuotojas turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) jam buvo atimta teisė vairuoti).

 

 

Kitos sąlygos:

Atvykdamas į mokymo kursus, vairuotojas privalo turėti užpildytą pažeidimo (-ų) aprašą, galima užpildyti ir vairavimo mokykloje:

Pažeidimo aprašo, tekstas rašomas ranka.

Pažeidimo (-ų) aprašą turi sudaryti bent šios dalys:
1. Įvadas. Aprašoma KET pažeidimo, už kurį buvo atimta teisė vairuoti, aplinkybės (vieta (eismo įvykio vieta), situacija (gali būti schema), pažeidimo esmė;
2. Pažeidimo vertinimas. Vairuotojas pateikia KET pažeidimo(-ų) komentarą(-us), pažeidimo(-ų) vertinimą(-us);
3. Išvados ir siūlymai. Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita vairuotojo nuožiūra svarbi informacija, susijusi su pažeidimu;
4. Informacijos šaltiniai. Nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo aprašą;
5. Priedai. Pridedamos schemos, grafikai ir kt.


Pažeidimo (-ų) aprašas rašomas ranka A4 formato (210 x 297 mm) lape lietuvių kalba. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, bet turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai pateikiamas pažeidimo (-ų) aprašas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, parašas ir data. Pažeidimo (-ų) aprašą (aprašą su vertimu) vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą, prieš bendro mokymo kurso pradžią. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai išreikšti savo minčių, mokymų metu dalyvauja vertėjas, sugebantis versti į vairuotojui suprantamą kalbą. Vairuotojas apie tai, kad jam reikalingas vertėjas, mokymo įstaigai praneša iš anksto. Vertėją, suderinusi su vairuotoju, kviečia mokymo įstaiga. Vertėjui už vertimą pagal jo pateiktą sąskaitą sumoka vairuotojas.

Smulkesnė informacija ir registracija į mokymo kursus telefonu (8-45) 511522; 868746146 arba el. paštu:  pavara.henrikas@gmail.com  

Mokymo įstaiga informaciją apie pradedančiojo vairuotojo užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną suveda į valstybės įmonės „Regitra“ informacinę sistemą.

 Mokymo įstaiga vairuotojui, kuriam atimta teisė vairuoti, užbaigus papildomą vairuotojų mokymą išduoda nustatytos formos Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą (toliau – pažyma) (priedas).

 

Pradedančiųjų ir VAIRUOTOJŲ, KURIEMS BUVO ATIMTA TEISĖ VAIRUOTI, PAPILDOMO MOKYMO

 VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS BEI MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

    1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.      Šios taisyklės taikomos vairuotojams, kurie privalo baigti papildomus mokymus, nustatytus LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje bei  24 straipsnio 3 dalyje ir nustato papildomo mokymo trukmę, organizavimą, turinį ir struktūrą.

2.      Pagrindinis dokumentas, nustatantis vairuotojų ir mokymo įstaigos santykius, vykdant mokymus, yra mokymo sutartis.

3.       Prieš sudarant mokymo sutartį, pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti,  privalo mokymo įstaigai pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė. Be to, pradedantysis vairuotojas turi pateiktivairuotojo pažymėjimą. (išskyrus atvejį, kai padaręs pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo atimta teisė vairuoti

4.      Mokymų kainą nustato mokymo įstaiga.

 

2.      VAIRUOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

1.      Ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su psichologu  analizuoti padarytą(us) KET pažeidimą (us), už kurį (iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė.

 

2.      Baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą;

 

3.      Baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą

 

4.      Su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone mokymo įstaigos parinktu maršrutu;

 

5.      Išlaikyti 25 klausimų žinių  patikrinimo testą.

 

6.      Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai reikšti savo minčių, mokymų metu dalyvauja vertėjas, sugebantis versti į vairuotojui suprantamą kalbą. Vairuotojas apie tai, kad jam reikalingas vertėjas, praneša mokymo įstaigai iš anksto. Vertėją, suderinusi su vairuotoju, kviečia mokymo įstaiga. Vertėjui už vertimą pagal jo pateiktą sąskaitą sumoka vairuotojas.

 

7.      Pradedantysis vairuotojas ir vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, privalo parengti ir prieš papildomo mokymo pradžią mokymo įstaigai pateikti vairuotojo pažeidimo aprašą, kurį sudaro:

 

5.1.                        Įvadas. Jame aprašoma KET pažeidimo (ų) aplinkybės (pažeidimo ar eismo įvykio vieta, pažeidimo esmė), situacija(gali būti schema);

5.2.                        Pažeidimo vertinimas.Pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą, pažeidimo (-ų) vertinimą (-us);

5.3.                        Išvados ir siūlymai.Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės(išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita viruotojo nuožiūra su pažeidimu (-ais) susijusi svarbi informacija;

5.4.                        Informacijos šaltiniai. Nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo (-ų) aprašą;

5.5.                        Priedai. Pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimu (-ais).

 

6.  Jei vairuotojas iki papildomo mokymo pradžios nepateikė mokymo įstaigai savo pažeidimo (-ų)                        aprašo, tą dieną jam mokymuose dalyvauti neleidžiama.

7. Jei vairuotojas papildomo mokymo organizavimo dieną negali atvykti į mokymo įstaigą ar dėl svarbių priežasčių papildomo mokymo negali užbaigti per 1 dieną, jam sudaromos sąlygos mokymą baigti kitą dieną.

8. Laikytis bendrųjų viešosios tvarkos taisyklių reikalavimų.

9. Atlyginti dėl savo kaltės mokymo įstaigai padarytą žalą, tausoti mokymo įstaigos inventorių, aparatūrą ir vaizdines priemones.

9. Laikytis mokymo įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių.

 

3.      MOKYMO ĮSTAIGOS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

1.      Mokymo įstaiga užtikrina sąlygas mokymus baigti per vieną dieną arba 7 punkte nurodyta tvarka.

2.      Mokymo įstaiga vairuotojui, kuriam atimta teisė vairuoti, užbaigus papildomą mokymąišduoda nustatytos formos Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą.

3.      Mokymo turinį (temas) nustato mokymo įstaiga.

4.      Mokymus vykdo:

4.1.                        Bendrojo KET teorijos kursą ir praktinį vairavimą - mokymo įstaigos vairavimo teorijos mokytojas ir vairavimo instruktorius;

4.2.                        Psichologijos kursą ir vairuotojo individualų KET pažeidimą- mokymo įstaigos psichologas;

4.3.                        Žinių patikrinimo testą- mokymo įstaigos vairavimo teorijos mokytojas;

 

 

4. KITI REIKALAVIMAI        

 

Vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2014m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.2B-86 „Dėl papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo “,  mokymo klasėje įrengta filmavimo įranga, skirta daryti  ir saugoti teorinio mokymo proceso vaizdo ir garso įrašus. Vaizdo ir garso įrašas taip pat daromas atliekant praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą. Įrašai ir duomenys bus saugomi ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus nuo Vairuotojo mokymo pabaigos ir gali būti naudojami tik mokymo įstaigos veiklos kontrolei.