Apie mus

 

1. B kategorijos teorijos pamokos klasėje ir/arba “gyvai”  nuotoliniu būdu.

Organizuojamos grupės ir RUSŲ kalba

2.Papildomas vairuotojų mokymas klasėje ir/arba “gyvai”  nuotoliniu būdu  

Vairavimo mokykla UAB Pavara vairuotojų mokymą organizuoja nuo 1994m. Šiuo metu turime  mokymo klase:  J.Janonio 1b, Panevėžys. Taip pat turime nuosavą vairuotojų mokymo aikštelę, kuri randasi J.Janonio g.1b, šalia mūsų administracijos bei autoserviso. Vairavimo dėstytojai ir instruktoriai profesionalūs, nuolat tobulina savo teorines bei praktines žinias dalyvaudami vairavimo mokymo seminaruose ir autosporto varžybose.

 B kategorijų transporto priemonių vairuotojus.

Teorijos užsiėmimai vyksta:

Rytiniai nuo 10:00 

Vakariniai nuo 17:00 

Teorijos konsultacijos bei registracija į kursus vyksta kiekvieną darbo dieną:

 

 

 

J.Janonio g.1b 9:00-17:00

Informacija bei registracija telefonais: 868746146, 845511522 arba el.paštu: pavara.henrikas@gmail.com

Mokomieji automobiliai: Ford Focus, Hyundai i30,

Turime nuosavą vairavimo mokymo aikštelę, kurioje saviems mokiniams leidžiame treniruotis nemokamai!

 

UAB PAVARA

DARBO TVARKOS IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Vairavimo mokykla UAB,,PAVARA“ yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įstaiga, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu  2012 m.birželio 20 d. suteikta teisė vykdyti  ,,B“ ir "A" kategorijos transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą .
Vairuotojų mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas VKTI prie SM viršininko 2014m.balandžio 30d.įsakymu Nr.2B-84, Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas, patvirtintas VKTI prie SM viršininko 2014m.balandžio 30d.įsakymu Nr.2B-85 nustato vairuotojų mokymo reikalavimus, mokymo tvarką, kokias teorijos žinias, praktinio vairavimo gebėjimus ir įgūdžius privalo įgyti mokinys siekiantis įgyti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, vairavimo mokykloms, jų darbuotojams ,šeimos instruktoriams, mokantiems praktinio vairavimo įgūdžių šeimos narius. 
Mokinių teorinės žinios ir praktinio vairavimo gebėjimai ir įgūdžiai įvertinami ,vadovaujantis Vairuotojų mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu VKTI prie SM viršininko 2014m.balandžio 30d.įsakymu Nr.2B-84 nuo 1 iki 10 balų , 
Mokymo valanda - laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba su mokiniais (moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė-45 minutės.
Vairuotojų mokytojas , vairavimo instruktorius šio reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo reikalavimus atitinkantis asmuo, kuris suteikia mokiniams teorijos ir praktikos žinių.
Šeimos vairavimo instruktorius- šeimos narys,kuris pagal Aprašo nustatytą tvarką moko praktinio vairavimo kitą tos pačios šeimos narį.
Vairavimo mokymo aikštelė-aikštelė arba teritorija,skirta pradėti mokyti vairuoti transporto priemonę.
Visos sąvokos šiose taisyklėse vartojamos tokia pačia prasme, kaip jos vartojamos Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Vairuotojų mokymo tvarkos apraše, Reikalavimų vairavimo mokykloms apraše.

  1. Sutarties sudarymo, jos įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka.
     

1.1.Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti ,,B“kategorijos transporto priemones, privalo prieš pradėdami lankyti mokymo kursą su mokykla sudaryti mokymo sutartį, prieš tai aptarus esmines sutarties sąlygas individualiai, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio.
1.2.Sutartis įsigalioja, kai pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo per numatytą laiką.
1.3.Kai mokinys, mokėsi teorijos savarankiškai, išlaikęs VĮ ,,Regitra“ teorijos egzaminą, su vairavimo mokykla, turi sudaryti sutartį dėl praktinio vairavimo mokymo, prie mokymo sutarties pridedama VĮ ,,Regitra“ išduotos pažymos apie išlaikytą teorijos egzaminą kopija, patvirtinta vairavimo mokyklos vadovo ar jo paskirto asmens, kuriam pavesta vadovauti vairavimo mokymo veiklai, parašu ir antspaudu.
1.4.Vairavimo mokykla su mokiniu, baigusiu vairavimo mokykloje mokymo kursą, turinčiu mokymo kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu pagilinti savo teorines žinias ir (ar) įtvirtinti praktinio vairavimo įgūdžius tos kategorijos transporto priemonės, kurios mokymo kursą yra baigęs , turi sudaryti mokymo sutartį dėl žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo, mokymo turinį ir apimtį pasirenka mokinys savarankiškai.
1.5.Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jei mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartį, arba mokiniui vienašališkai nutraukus ją, sumokėtas už mokymą mokestis negražinamas.
1.6.Sutartyje nurodoma numatoma mokymo pabaigos data iki 6 mėn..Ji gali būti pratesiama dėl pateisinamos priežasties.

2. Šalių teisės ir pareigos.

2.1.Mokinio teisės:
2.1.1.Mokinys nuo 17 metų, teorijos gali mokytis savarankiškai,jei siekia įgyti teisę vairuoti AM,A1,A2, A, B1, B kategorijos transporto priemones.
2.1.2. Mokinys, savarankiškai pasiruošęs ir išlaikęs VĮ ,,Regitra“ teorijos žinių egzaminą, gali mokytis praktinio vairavimo įgūdžių su šeimos instruktoriumi, bet Vairavimo mokykloje privalo baigti ne trumpesnį kaip 30 val. praktinio vairavimo mokymo programos kursą . Mokinys, pagal savo praktinio vairavimo įgūdžius ir gebėjimus gali rinktis ilgesnį t.y. 36 val., 40 val. patvirtintą praktinio vairavimo mokymo programos kursą.
2.1.3. Mokiniui gali būti taikomas sutrumpintas penkių val. praktinio vairavimo įgūdžių mokymo programos kursas , jei mokinys turi teisę vairuoti AM,A1,A2, A,B1 kategorijos transporto priemones ne mažiau kaip dvejus metus, neturintis galiojančių nuobaudų už KET pažeidimus ir siekiantis įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones. Sudarant sutartį su vairavimo mokykla, mokinys turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad neturi galiojančių nuobauedų už KET pažeidimus.
2.1.2.Mokinys, išklausęs teorijos ir atlikęs praktinio vairavimo mokymo kursą , gali pageidauti, kad mokykla išduotų pažymą, kurioje būtų nurodytos išklausytų dalykų temos, valandų skaičius,bei įvertinimai, taip pat žinių ir įgūdžių tobulinimo mokymo medžiagą.
2.1.3.Laikinai sustabdyti mokymosi kursą- prieš tai informuodamas mokyklos vadovą.
2.1.4.Mokinys turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jei Vairavimo mokykla nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus . 
2.2.Mokinio pareigos:
2.2.1.Pagal nustatytą grafiką lankyti teorijos ir praktinio vairavimo mokymo užsiėmimus ir pagal nustatytą tvarką išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas mokykloje. Į pamokas ateiti pasiruošus ir paruošus namų darbų užduotis.
2.2.2.Laikytis bendrųjų viešos tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti žalą padarytą dėl savo kaltės mokyklai.
2.2.3.Laiku sumokėti už teorijos ir praktinio vairavimo mokymą ,dokumentų įforminimą.
2.2.4.Vairavimo mokyklai pateikti teisingus asmens duomenis ir laiku visus reikalingus dokumentus.
2.2.5.Negalint atvykti į teorijos ar praktinio vairavimo užsiėmimus,pranešti vairavimo mokyklai. Jei mokinys į praktinio vairavimo užsiėmimą neatvyko ir neperspėjo vairavimo instruktoriaustokiu atveju jam pinigai už praleistą užsiėmimą negražinami. Praleista pamoka skaitoma kaip įvykusi, bet neįskaityta.
2.2.6.Vieno praktinio vairavimo užsiėmimo trukmė ne daugiau kaip 3 valandos. Prieš praktinio vairavimo pamoką mokinys turi atvykti anksčiau ,išspręsti vieną kartą testą,o sprendimus užsirašyti teorijos mokymo lape.
2.2.7.Pagal nustatytą tvarką ,iš anksto suderintą grafiką .,baigus mokymo kursą, mokinio įgytos teorijos žinios yra patikrinamos ir įvertinamoskompiuterine žinių testavimo programa (galutinė teorijos įskaita) .
2.2.8.Teorijos galutinė įskaita yra teigiama jei atsakyta- 80%- 24 testo klausimai .Atsakęs į 24 klausimus mokinys vertinamas 6 balais; į 25-26 klausimus-7 balai; 27-28 klausimus-8 balai;29 klausimus-9 balai;30 klausimų-10 balų.
2.2.9.Mokinys vertinamas neigiamai , jei atsako į mažiau kaip 24 testo klausimus. Atsakęs į 21-23 klausimus-5 balai; į 16-20 kausimų-4 balai;į 11-15 klausimų-3 balai ;į 6-10 klausimus-2 balai; į 5 klausimus-1 balas.
2.2.10.Testui spręsti skiriama 30 min.
2.2.11.Po teorijos galutinės įskaitos priėmimo, mokinys vairavimo mokyklos nustatyta tvarka supažindinamas su neteisingai atsakytais testo klausimais ir įvertinamas.
2.2.12.Mokinių vertinimo rezultatai saugomi vienerius metus.
2.2.13. Jeigu teorijos žinios įvertinamos neigiamai (mažiau 80%) teorijos žinios patikrinamos pakartotinai po 7 kalendorinių dienų.Tam laikotarpiui stabdomas praktinio vairavimo mokymas. 
2.2.14. Praktinio vairavimo gebėjimai bei įgūdžiai patikrinami vairavimo mokykloje,kontrolinio patikrinimo metu ( praktinių vairavimo įgūdžių galutinė įskaita). Jos metu daromas,saugomas praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašas VKTI prie susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka. 
Įskaitos trukmė ne trumpesnė kaip 45 min.
2.2.15. Praktinio vairavimo galutinė įskaita vykdoma kai mokinys yra sumokėjęs už paslaugas, išlaikęs ir turi teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą ir baigęs visą privalomąją praktinio vairavimo mokymo programą. 
2.2.16.Galutinės įskaitos turinys dviem etapais-aikštelėje du mokymo elementai ir keliuose pagal maršrutą nuo vairavimo aikštelės iki nurodytos vietos.
2.2.17.Vertinimo kriterijus ir klaidų kiekį nustato vairavimo mokykla pagal Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo, patvirtinto VĮ,,REGITRA“ generalinio direktoriaus 2013m.gruodžio 23 d.įsakymu Nr.V-223 ,,Dėl motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo patvirtinimo“ nuostatas.
2.2.18. Vairavimo mokykla gali nustatyti, kad vairavimo aikštelėje mokinys privalės atlikti papildomai kai kuriuos mokymo elementus, kurie parenkami atsitiktinumo principu.
2.2.19.Prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius supažindina su vykdymo tvarka, vertinimo kriterijais, po įskaitos mokinys supažindinamas su padarytomis klaidomis, išvadomis ir įvertinamas.
2.2.20 Jei praktinio vairavimo įgūdžių galutinis įvertinimas neigiamas (mažiau 6 balai) mokinys tobulina praktinio vairavimo įgūdžius papildomai. Mokinys gali mokytis pagal vairavimo mokyklos paruoštą programą, priklausomai kiekvienam mokiniui nuo jo įsisavintų žinių ir vairavimo įgūdžių bei gebėjimų.
2.3.Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos:
2.3.1.Suteikti mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių.
2.3.2.Sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga bei taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą.
2.3.3.Skirti praktiniam mokymui transporto priemonę, atitinkančią VKTI prie SM viršininko 2014m.balandžio 30d įsakymu Nr.2B-85, 5 skyrius , patvirtintus reikalavimus mokymui skirtoms transporto priemonėms .
2.3.4.Teorijos mokymas vykdomas grupėmis (arba individualiai), praktinis- tik individualiai. Teorijos per dieną mokyti ne daugiau kaip 4 valandas , praktinio vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 valandas.
2.3.5.Mokyti teorijos ir praktinio vairavimo tik tuos asmenis su kuriais sudaryta mokymo sutartis .
2.3.6. Mokiniams, baigusiems mokymo kursą , turintiems mokomųjų dalykų (teorijos žinių ir praktinio vairavimo ) galutinius teigiamus įvertinimus ir sumokėjusiems visą kainą už kursus išduoti pažymą patvirtinančią apie kursų baigimą ,įvertinimus .
2.3.7.Užtikrinti kad teorijos ir praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai.
.2.3.8.Užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų teminius planus ir kontroliuoti, kad jų būtų laikomasi .
2.3.9.Užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus.
2.3.10.Mokiniams, kurie išklausė mažiau kaip 80% nustatyto teorijos kurso užsiėmimų sudaryti sąlygas išklausyti neišklausytą mokymo kursą su kita mokymo grupe, arba individualiai.
2.3.11.Užtikrinti, kad mokinio asmens duomenys , teorijos galutinės įskaitos testai su pažymėtais atsakymais, praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašai bus tvarkomi ir saugomi tik teisėtais būdais, nepažeidžiant LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, kitų teisės aktų reikalavimų. Vairavimo mokykla asmens duomenis, teorijos galutinės įskaitos testus su pažymėtais atsakymais, praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos garso ir vaizdo įrašus , naudos išimtinai: vairavimo mokymo kontrolei,vairavimo mokymo kursų baigimo apskaitai, egzaminuojamųjų ir egzaminų rezultatų apskaitai.

3.Baigiamosios nuostatos

3.1. Vairavimo mokymo sutarties šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus LR įstatymų nustatyta tvarka.
3.2.Vairavimo mokymo sutartims, sudarytoms pagal šias taisykles, taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
3.3.Pasikeitus įstatymų, reglamentuojančių pirminę vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų reikalavimų tvarką, nuostatoms, šios taisyklės ir sutartys iki jų pakeitimo galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems įstatymų pakeitimams.